Huurobject

Artikel 1
1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder 1/3, 2/3 of 1/1 deel van de zaal met gebruik van inventaris, van
Sporthal de Bosrand,
Koningin Wilhelminastraat 27A
3405XP Benschop
hierna te noemen: “Het gehuurde”.
1.2 De huur omvat tevens het gebruik van kleed-, douche- en toiletruimten.

Artikel 2
2.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen periode.
2.2 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het e-mailadres van de huurder of een ander door huurder op te geven (email)adres.
2.3 Indien huurder de in lid 2.2 genoemde mededelingen op een ander dan een door hem opgegeven adres wil ontvangen stelt huurder verhuurder daarvan zo spoedig mogelijk per email op de hoogte.
2.4 Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel genoemde periode eindigt deze overeenkomst.

Huurprijs en tariefswijzigingen


Artikel 3
3.1 De huurprijs is gebaseerd op de door de Stichting Beheer Sporthal de Bosrand opgestelde tarievenlijst, die jaarlijks door het bestuur van de stichting wordt vastgesteld. De verschuldigde huurprijs wordt voldaan op het in de factuur genoemde rekeningnummer van de Stichting Beheer Sporthal de Bosrand.
3.2 De huurprijs bedraagt € 20,40 per uur, per 1/3 deel van de sporthal. Voor de hele zaal bedraagt de huur € 61,20 per uur. De huurprijs is inclusief het gebruik van kleedkamers.
3.3 Het is mogelijk de zaal voor 1/3 te bekleden met vloerbedekking. De kosten bedragen € 100 voor 1/3 zaaldeel. Op de vloerbedekking mogen geen bewegende sportactiviteiten worden uitgeoefend.
3.4 Tot een termijn van 1 maand voor de huurdatum is de overeenkomst door de huurder zonder kosten op te zeggen. Wordt de overeenkomst binnen de termijn van 1 maand voor de huurdatum door de huurder opgezegd dan is het huurtarief verschuldigd.
3.5 Bij uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur van de Stichting Beheer Sporthal de Bosrand.

Algemene verplichtingen huurder

Artikel 4
4.1 De medewerker van de verhuurder heeft te allen tijde toegang tot het gehuurde.
4.2 Tijdens het gebruik van het gehuurde door huurder moet in het gehuurde. tenminste één door de huurder aan te wijzen persoon aanwezig zijn, die namens huurder gemachtigd is om handelend op te treden.
4.3 Huurder is verantwoordelijk voor het toezicht op een behoorlijk gebruik van de ter beschikking gestelde sport-, kleed-, en doucheruimte.
4.4 Onverminderd het onder punt 5.2 gestelde, dienen de aanwijzingen door de medewerker van verhuurder gegeven, te allen tijde te worden opgevolgd.
4.5 Gehele of gedeeltelijke onderhuur van het gehuurde, gebruik/afstaan aan derden, dan wel afstand doen van de huur is verboden, tenzij vooraf schriftelijk door verhuurder toestemming is gegeven.

Algemene rechten en verplichtingen verhuurder


Artikel 5

5.1 Verhuurder zal het gehuurde op de overeengekomen data en tijdstippen aan de huurder ter beschikking stellen.
5.2 Verhuurder zal de huurder gedurende de huurtijd het rustig genot van het gehuurde verschaffen.
5.3 Verhuurder draagt er zorg voor dat het gehuurde met inventaris voor ieder gebruik door huurder in goede en schone staat ter beschikking worden gesteld. De aanwezige sport- en spelmaterialen zijn vermeld op lijsten aan de binnenkant van de kasten.
5.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder lijdt ten gevolge van een gebrek in of aan het gehuurde, tenzij verhuurder grove schuld of ernstige nalatigheid kan worden verweten.
5.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door inbraak, diefstal enz.

Aansprakelijkheid huurder


Artikel 6
6.1 Huurder is aansprakelijk voor de schade (in welke vorm dan ook) ontstaan door het niet naleven van deze overeenkomst en de schade die tijdens de huurtijd aan het gehuurde, is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst.
6.2 Huurder is jegens verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die vanwege huurder het gehuurde gebruiken of zich vanwege huurder daarop bevinden.
6.3 Indien één van de partijen meent dat er sprake is van overmacht dient zij de andere partij daarvan onmiddellijk mondeling en schriftelijk per aangetekende brief in kennis te stellen. Van overmacht is in ieder geval sprake wanneer de levering van water, gas, elektriciteit en/of eventuele andere energie mocht worden belemmerd of verhinderd, tenzij dit verband houdt met enig verwijtbaar handelen of nalaten van Verhuurder.

6.4 Bij overmacht treden partijen onmiddellijk met elkaar in overleg om tot een regeling te komen, met de volgende mogelijkheden: het opschorten van de uitvoering van onderhavige overeenkomst, het wijzigen van de overeenkomst of het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.
6.5 Indien partijen als gevolg van overmacht overeenkomen de uitvoering van de overeenkomst voor korte termijn op te schorten, dan blijven de gevolgen daarvan voor rekening en risico van partijen.
6.6 Bij calamiteiten of ongevallen is de huurder eerstverantwoordelijk voor de eerste hulp (E.H.B.O.). De verhuurder draagt zorg voor een E.H.B.O. koffer.

Wijzigingen. aanvullingen en geschillen


Artikel 7

7.1 Wijzigingen van en aanvullingen, alsmede situaties zoals bedoeld in lid 1 van artikel 9 van deze overeenkomst, op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 8
8.1 Daar waar deze overeenkomst niet in voorziet wordt door partijen in onderling overleg naar een oplossing gezocht.
8.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen die uit of naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, zullen partijen zich wenden tot de ter zake bevoegde rechter.

Verzuim en ontbinding


Artikel 9
9.1 Indien een van de partijen tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen stelt de niet nalatige partij de ander in gebreke per aangetekende brief. In de brief geeft de niet nalatige partij een redelijke termijn aan waarin de nalatige partij de mogelijkheid krijgt alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Verhuurder is in ieder geval in gebreke als zij geen enkele of onvoldoende mogelijkheid biedt gebruik te maken van het gehuurde. Huurder is in ieder geval in gebreke indien zij niet aan haar betalingsverplichting voldoet.
9.2 De redelijke termijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is een fatale termijn, waarbij indien nakoming uitblijft de nalatige partij in verzuim is.
9.3 Bij verzuim heeft de niet verzuimende partij het recht de overeenkomst door middel van een buitenrechtelijke verklaring te ontbinden.
9.4 Een partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door haar geleden dan wel te lijden schade. De nalatige partij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van bedoeld tekortschieten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
9.5 Onvoorziene omstandigheden die met zich meebrengen dat (ongewijzigde) uitvoering van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden verlangd, kunnen leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van deze overeenkomst.

9.6 De partij aan wiens zijde een omstandigheid als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel opkomt, is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk mondeling en schriftelijk in kennis te stellen en voorafgaande aan een eventuele (gedeeltelijke) wijziging of ontbinding van de overeenkomst in overleg met de andere partij teneinde de ontstane situatie en consequenties te bespreken en zo mogelijk in onderling overleg op te lossen.
9.7 Ontbinding als bedoeld in het vijfde lid van dit artikel vindt buitenrechtelijk plaats door middel van verzending van een aangetekende brief binnen dertig dagen nadat de onvoorziene omstandigheid zich heeft voorgedaan. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht op ontbinding van deze overeenkomst.
9.8 De kosten, zowel in als buiten rechte, door een van de partijen gemaakt in verband met enige toerekenbare tekortkoming van een van beide, komen ten laste van de nalatige partij.

Bijzondere bepalingen


Artikel 10
10.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene huurvoorwaarden overdekte sportaccommodaties gemeente Lopik, zoals vastgesteld bij besluit van het college van de gemeente Lopik d.d. 21 mei 2013 van toepassing.


15 augustus 2019

Kees van Doorn
Secretaris Stichting Beheer Sporthal de Bosrand


Vragen?  mail ons: info@sporthaldebosrand.nl
Huurvoorwaarden
Sporthal de Bosrand