Op 14 december 1983 besluit de gemeenteraad van Benschop een krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van een sportZAAL. De Sportvereniging Benschop legt er in de brief van 26 november 1984 de nadruk op de voorkeur te geven aan de bouw van een sportHAL, zodat het Benschopse sportgebeuren optimaal kan functioneren.
Op 12 maart 1985 wordt door Burgemeester en Wethouders van Benschop de opdracht gegeven tot sleutel- klare levering van een sportzaal van 22 x 32 meter.
Op 10 april 1985 wordt door wethouder A. Zwambag de eerste paal geslagen voor de sportzaal. Kort na het slaan van de eerste paal komt er extra geld beschikbaar door verkoop van de ambtswoning van de gemeentesecretaris. De raad besluit in de vergadering van 24 april 1985 over te gaan tot het uitbreiden van de sportzaal met 10 meter, zodat een sporthal van 22 x 42 meter gerealiseerd wordt.
Op 21 december 1985 wordt sporthal De Bosrand officieel geopend door de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, Jhr. Beelaerts van Blokland.

Jubileum
In januari 2011 is door de gezamelijke gebruikers van de sporthal het 25 jarig bestaan gevierd met een geslaagd evenement onder de naam SPORTEN MOET.............SPORTEN DOET U GOED. De ontstane band heeft zich in de jaren daarna ontwikkeld met een gezamelijk programma voor het werven van sponsors in De Bosrand. Deze samenwerking heeft er toe geleid dat er in december 2014 aan de wanden van de sporthal 13 banners hangen. De inkomsten komen ten goede aan de deelnemende binnensport verenigingen Bevoc, BGV, De Bereshuttle en Omnisport Benschop.

Zelfstandig beheer
Vanuit de gemeente Lopik kwamen berichten dat het beleid, mede om te bezuinigen ertoe leidde om het beheer van de binnensport accommodaties over te hevelen naar de gebruikers. Ook hiermee zijn de gebruikers van de Bosrand weer gezamelijk aan de slag gegaan. De gebruikers wilden de huurkosten niet nog verder laten oplopen, maar stelden wel aan de gemeente dat niet alle beheer zonder gevolgen naar de verenigingen kon worden geschoven. De voorzitter van volleybal vereniging Bevoc, Geurt Stellaard heeft veel onderhandlingen gevoerd met het gemeentelijk bestuur en de afdeling inwonerszaken onder welke het beheeer van de sporthal valt. Dit alles heeft er toe geleid dat de onderhandelingen op 12 december 2014 zijn afgerond met als resultaat dat het beheer van de sporthal per 1 januari 2015 voor een pilotperiode van 1½ jaar, valt onder Stichting Beheer Sporthal de Bosrand.